Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:28:12
bod č. 14. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06433/RM1418/94          .....             08

1) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy:
parc. č. 263/3 ? vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravenév k. 
ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,
pro investora:
XXXXX XXXXXva, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvice,
v rámci stavby "Kanalizační přípojka, p. č. 224, k. ú. Výškovice u Ostravy"

06433/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k části pozemku:
parc. č. 263/3 ? vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravenév k. 
ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,
s budoucím oprávněným:
XXXXX XXXXXva, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06433/RM1418/94          .....             08

3) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 263/3 - 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 13,47 m2 v 
k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby 
"Kanalizační přípojka p. č. 224, k. ú. Výškovice u Ostravy"
výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce a 
skončí dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve 
prospěch vypůjčitele jako oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2018
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

06433/RM1418/94          .....             08

4) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu 
části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava

se společností Beskydské uzeniny, a. s., se sídlem 
Příborská 520, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO 267 90 203

za účelem umístění venkovního posezení před 
prodejnou

za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, tj. 5 200 
Kč za celou dobu nájmu

na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2017

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro