Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:27:44
bod č. 13. - Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN včetně sloupu NN a jistících skříní a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06432/RM1418/94          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemku:
p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleňv k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO  247 29 035
v rámci stavby "Ostrava, Cholevova, přeložka VNk SMO"

06432/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
VN 22 kV k části pozemku:

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06432/RM1418/94          .....             08

3) souhlasí
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN včetně jistící skříně na pozemku:
parc. č. 1768/1 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Kunčičky, obec 
Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO  247 29 035
v rámci stavby "Ostrava-Kunčičky, Střádalů, p. 1111/2, Chejnovský"

06432/RM1418/94          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemní kabelové přípojky NN 
včetně jistící skříně k části pozemku:

parc. č. 1768/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


06432/RM1418/94          .....             08

5) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně sloupu vedení NN a jistící skříně na 
pozemcích:

parc. č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 338/1 - ostatní plocha, manipulační plocha

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

v rámci stavby "Ostrava, U Jana, přeložka NN 
Čtyřlístek"


06432/RM1418/94          .....             08

6) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 
včetně sloupu vedení NN a jistící skříně k 
částem pozemků:

parc. č. 335/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 338/1 - ostatní plocha, manipulační plocha

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro