Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:27:07
bod č. 12. - Návrh na souhlasy s provedením stavebních úprav (Lékařská pohotovostní služba, ul. Varenská)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06431/RM1418/94          .....             08

1) souhlasí
s tím, aby vypůjčitel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 00635162,

provedla na své náklady stavební úpravy v budově 
č.p. 3131, která je součástí pozemku parc. č. 2379/5, 
zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava,

kterou vypůjčitel užívá na základě "Smlouvy o 
výpůjčce" ev. č. 0099/2011/MJ ze dne 20. 1. 2011, 

- spočívající ve výměně 
stávajícího výtahu za nový typ IOTAN 100/1.0

- výměně roštu výtahového stroje

- dodávce bezpřevodového stroje včetně čidla a krytu trakce 
výtahového stroje, odkláněcí kladky

- výměně kabinových dveří a šachetních 
dveří 

- kompletní výměně elektroinstalace a vnějších 
ovládačů.

Nový výtah bude neprůchozí, se 6 stanicemi a bude 
umístěn ve stávající zděné šachtě. 
Nosnost výtahu bude zvýšena z 500 kg na 1000 kg, s 
náklady ve výši 738.000,00 Kč bez DPH dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, výhradně na náklady 
vypůjčitele


06431/RM1418/94          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby vypůjčitel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 00635162,

provedla na své náklady stavební úpravy ve 3. NP 
budovy č.p. 3131, která je součástí pozemku parc. č. 
2379/5, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava,

kterou vypůjčitel užívá na základě "Smlouvy o 
výpůjčce" ev. č. 0099/2011/MJ ze dne 20. 1. 2011, 

- spočívající ve výměně 
nášlapných vrstev podlah

- dispoziční změně menšího rozsahu spojené s 
bouráním stávajících příček a 
výstavbou nových příček  sádrokartonových v 
kovové nosné konstrukci dle snímku, který je 
součástí přílohy č. 4 tohoto materiálu

bez zásahu do nosných konstrukcí, konstrukcí 
obvodových stěn předmětné budovy ani do okenních a 
dveřních výplní v plášti předmětné 
budovy,

dle Technické zprávy "Stavební úpravy 3. NP 
budovy LPS pro potřeby všeobecného lékařství 
MNO" 04/2016, označené jako HPO 7-6-39945 r.0, a Části B - 
Souhrnná technická zpráva, 04/2016, označená jako 
HPO 7-6-39944 r. 0, s náklady ve výši 4.524.778,06 Kč 
včetně DPH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
výhradně na náklady vypůjčitele


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro