Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:22:05
bod č. 63. - Schválení smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na realizaci projektu "PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646
(Poznámka: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06423/RM1418/94          .....             41

1) souhlasí
se zněním Smlouvy č. ERS-CZ/2016/646 o financování 
mikroprojektu "PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY", reg. č. 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, realizovaného v rámci Fondu mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia, programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko, uzavírané mezi Domovem pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 70631816, se 
sídlem Bohumínská 1056/71, Ostrava - Slezská 
Ostrava a Euroregionem Silesia-CZ, IČO 68941773, se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Opava


06423/RM1418/94          .....             41

2) žádá
ředitele Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvkové organizace

zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Termín: 31.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro