Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:20:39
bod č. 40. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06420/RM1418/94          .....             40

1) rozhodla
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví 
právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06420/RM1418/94          .....             40

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím 
smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 26.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro