Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:19:58
bod č. 22. - Návrh na záměr města propachtovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, formou změny smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06419/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
o záměru města propachtovat nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to

- pozemek parc. č. 50/23 zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova čp. 2086, obč. vyb., 

 včetně příslušenství

- pozemek parc. č. 1212/6 ost. plocha, jiná plocha


formou změny Pachtovní smlouvy ze dne 29. 6. 2015, a to:


	
	rozšířením účelu pachtu o text tohoto znění 


 „Pachtýř je rovněž oprávněn za účelem 
zajištění provozování objektu loděnice a pozemku 
parcela č. 1212/6 provozovat:

  - služby občerstvení a gastro provozu pro aktivní i 
pasivní návštěvníky

  - služby informačního stanoviště

  - služby osobní hygieny pro veřejnost

  - služby půjčovny sportovního a rekreačního vybavení 
včetně servisu,

  a to vždy však výlučně ve spojení se současným 
provozováním alespoň některé z činností / služeb,

  uvedených v bodě 1. - 3. tohoto odstavce.“

	
	změnou doby pachtu z "do 31. 12. 2025" na "do 31. 12. 
2035"


zároveň si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro