Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:11:29
bod č. 60. - Tisk a dodání publikace s názvem Ostrava - Počátky a vývoj středověkého města
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06414/RM1418/94          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky na tisk a dodání publikace 
Ostrava - Počátky a vývoj středověkého města v rozsahu dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


06414/RM1418/94          .....             01

2) pověřuje
vedoucího odboru kancelář primátora

učiněním všech úkonů potřebných k 
zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 25.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro