Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:10:39
bod č. 61. - Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. a zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA. Návrh změny stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06412/RM1418/94          .....             28

1) projednala
odstoupení Ing. Vladimíra Cigánka z funkce člena dozorčí rady ve společnostech 
Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s., 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

06412/RM1418/94          .....             28

2) doporučuje

zastupitelstvu města
navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s., 
místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX

06412/RM1418/94          .....             28

3) doporučuje

zastupitelstvu města
navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, 
a.s., místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX

06412/RM1418/94          .....             28

4) doporučuje

zastupitelstvu města
navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Garáže Ostrava, a.s., místo 
osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
PaedDr. Ivonu Klímovou, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX

06412/RM1418/94          .....             28

5) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit změnu stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06412/RM1418/94          .....             28

6) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
z funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 
KAROLINA

06412/RM1418/94          .....             28

7) schvaluje

nominaci Jindřicha Středuly, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXX, do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA

06412/RM1418/94          .....             28

8) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy se zvolením osoby uvedené v bodě 7) tohoto 
usnesení do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA

06412/RM1418/94          .....             28

9) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit body 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 
rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro