Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:07:22
bod č. 52. - Ukončení projektu "Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06406/RM1418/94          .....             50

1) souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení projektu "Revitalizace 
významných krajinných prvků - parků v 
Ostravě-Porubě“ (viz. příloha č. 1) spolufinancovaného v 
rámci Operačního programu Životní prostředí, 
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, včetně udržitelnosti projektu po dobu 10 let a s 
konečným vyúčtováním projektu


06406/RM1418/94          .....             50

2) schvaluje
přijetí vratky poskytnuté dotace (neinv. transferu) v 
rámci konečného vyúčtování projektu ve 
výši 826 720,5 Kč


06406/RM1418/94          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba

zabezpečit udržitelnost projektu „Revitalizace významných 
krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě“ dle bodu 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.10.2023
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro