Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:06:58
bod č. 57. - Příprava a podání žádosti o dotaci do výzvy ITI na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06405/RM1418/94          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a podáním 
žádostí o dotaci na projekty „Modernizace výuky 
jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“, „Rozvoj výuky 
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ a „Rozvoj výuky 
fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ v rámci 3. výzvy 
Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího 
subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu - 
výzvy č. 66


06405/RM1418/94          .....             50

2) žádá
městský obvod Ostrava -Jih

o zajištění předložení žádostí o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami 3. výzvy 
Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího 
subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu - 
výzvy č. 66 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 
bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 31.08.2017
06405/RM1418/94          .....             50

3) schvaluje
1)

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace 
výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 
projektu v celkové výši 10.507,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 5.203,5 tis. Kč, 
přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 780,5 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


2)

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky 
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 
projektu v celkové výši 5.750,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 2.825,- tis. Kč, 
přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 423,5 tis. Kč dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


3)

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky 
fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ financování projektu v 
celkové výši 12.009,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 5.954,5,- tis. 
Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 893,- tis. Kč dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


06405/RM1418/94          .....             50

4) žádá
městský obvod Ostrava Jih

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v 
rámci specifikace nároků na rozpočet Statutárního 
města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro