Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:05:53
bod č. 46. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06403/RM1418/94          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Životní 
prostředí dle podmínek od poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí, se sídlem Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt "Rekonstrukce objektu 
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět 
podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 
let ode dne schválení posledního 
vyúčtování, příp. závěrečné 
žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 
udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch 
jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 
realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 
bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 
1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
životního prostředí dne 14. 3. 2017 pod č. j. 115D316010099 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


06403/RM1418/94          .....             50

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne 
schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 
předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 
odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle 
části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního 
prostředí dne 14. 3. 2017 pod č. j. 115D316010099 uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu


06403/RM1418/94          .....             50

3) žádá
městský obvod Ostrava-Jihzabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu 
dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 29.06.2018
06403/RM1418/94          .....             50

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBApředložit zastupitelstvu města návrh dle 
bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro