Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:02:51
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06401/RM1418/94          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 
2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016, jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou, vše dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. za rok 2016 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, v souladu s přílohami č. 4 a č. 5


06401/RM1418/94          .....             45

8) schvaluje
dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. - dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


06401/RM1418/94          .....             45

9) schvaluje
dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. - dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro