Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 09:56:26
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06400/RM1418/94          .....             45

1) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2016 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06400/RM1418/94          .....             45

2) schvaluje
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06400/RM1418/94          .....             45

3) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06400/RM1418/94          .....             45

4) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. za rok 2016 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06400/RM1418/94          .....             45

5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06400/RM1418/94          .....             45

6) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro