Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 09:40:19
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06397/RM1418/94          .....             45

1) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06397/RM1418/94          .....             45

2) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06397/RM1418/94          .....             45

3) schvaluje
výroční zprávu za rok 2016 obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., jejíž součástí je zpráva o 
propojených osobách, vše dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06397/RM1418/94          .....             45

4) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. za rok 2016 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06397/RM1418/94          .....             45

5) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. dle důvodové zprávy předloženého materiálu

06397/RM1418/94          .....             45

6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06397/RM1418/94          .....             45

7) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
06397/RM1418/94          .....             45

8) rozhodla
o zvýšení základního kapitálu 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. o 33 941 000 Kč, a to 
nepeněžitým vkladem jediného společníka 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro