Výsledky hlasování na zasedání č. 201720 - 93. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 09.05.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 93. schůze rady města konané dne 09.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 30. - Předložení zprávy o ukončení realizace projektu "Zateplení školských budov v Polance nad Odrou" s konečným vyúčtováním 11 11
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
5 1.VZ - Veřejná zakázka "Obměna radiostanic MPO", poř. č. 56/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 26. - Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 z rozpočtu statutárního města Ostravy k financování nákladů na realizaci pamětní desky Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, příspěvkové organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 28. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 27. - Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2017 v Mnichově 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 33. - Nemovitá kulturní památka bývalých městských jatek - informace k probíhajícímu soudnímu řízení, projednání dalšího postupu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 21. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
11 19. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
12 20. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
13 6. - Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, na náklady související s vystavením exponátů 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
14 29. - Smlouva o spolupráci na projektu Evropská historie v ostravských ulicích - ve znamení Barcelony 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
15 7. - Změny na pozici zástupců města v řídicím organizačním výboru Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
16 24. - Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 a doplnění členů Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (ŘV MAP) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 8. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s PODA a.s., OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 9. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o. 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
20 10. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 11. - Návrh na zrušení služebnosti, uzavření dohody o zrušení služebnosti, zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 12. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako investorem 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 13. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 14. - Návrh na nesouhlas s užíváním nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 15. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 8/014/1946/08 pro městský obvod Ostrava - Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 16. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s Trojhalí Karolina 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 17. - Návrh na souhlas s estetizací ul. Těšínská v Ostravě - Radvanicích 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 18. - Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS MSK Návrh na prodej movité věci obci Zborov a na uzavření kupní smlouvy Návrh na prodej movité věci obci Brníčko a na uzavření kupní smlouvy Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 25. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 32. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh odejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 34. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášenía souhlasy" 11 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
32 3. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
33 22. - Návrh na úplatné převzetí projektové dokumentace ke stavbě "Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice" od města Bohumín 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
34 2.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti s akcemi ORG 8006 Energeticky úsporné akce na objektech města a ORG 6051 Domovy pro seniory ochrana proti přepětí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
35 3.VZ - Veřejná zakázka "Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)", poř. č. 252/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 4.VZ - Veřejná zakázka "Demolice objektu - Mošnov parc. č. 459", poř. č. 74/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 4. - Jmenování odborné poroty soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
38 5.VZ - Návrh smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zpracováním analýzy pro tvorbu střednědobé strategie ICT Statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
39 31. - Úpravy rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
40 5. - Účetní uzávěrka zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
41 1.MZP - Návrh změny organizační struktury odboru investic a návrhy na úpravu funkčních míst některých odborů Magistrátu města Ostravy s účinností od 1.6.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
42 23. - Smlouva o předávání dat 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
43 1. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
44 2. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
45 1.ORG - Hlasování o zařazení materiálu do programu jednání 93. schůze rady 11 11
46 35. - Zpracování nezávislého znaleckého posudku zaměřeného na odborné zhodnocení nutnosti realizace ekokontejmentu v případě dekontaminace nesaturované zóny laguny Ostramo termickou desorpcí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.)