Výsledky hlasování na zasedání č. 201719 - 92. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 02.05.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 92. schůze rady města konané dne 02.05.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 6. - Podání žádosti o dotaci projektu "Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v Mob Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
3 7. - Podání žádosti o dotaci projektu "Závlek cyklostezky Q" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
4 3. - Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením 4 ks dopravních automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
5 8. - Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
6 36. - Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 28. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 33. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 37. - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
10 39. - Rozvojová zóna Hrušov - další postup města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 a úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
12 31. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
13 1. - Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
14 4. - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2017 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
15 24. - Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, na zajištění týdne otevřených dveří v nejstarší ostravské památce ­ kostel sv. Václava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
16 29. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 3.VZ - Veřejná zakázka "Zadavatelská činnost (elektronické aukce)", poř.č. 89/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 15. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 16. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 17. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro městský obvod Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 26 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 19. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 20. - Návrh na darování pozemku státnímu podniku Povodí Odry v k. ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 21. - Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 22. - Informace o provedeném technickém zhodnocení nemovitých věcí (k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Poruba) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 25. - Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 26. - Návrh na záměr prodat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 27. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám (k. ú. Pustkovec) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 30. - Návrh zrušit usnesení rady města č. 05933/RM1418/86 ze dne 14.03.2017, návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1959/2015/OI. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1961/2015/OI 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B))
33 1.VZ - Veřejná zakázka "SSZ - přechod pro chodce, ul. Těšínská", poř. č. 55/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
34 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu v ul. V Poli", poř.č. 53/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 4.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Ostrava-Michálkovice", poř. č. 28/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 9. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřené městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
37 40. - Architektonická soutěž o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
38 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
39 10. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "III. etapa revitalizace v areálu NPP Landek" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
40 11. - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
41 13. - Záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
42 32. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
43 38. - Dodatek č. 3. Smlouvy příkazní, Sdělení o nezájmu na pokračování trvání nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 5. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)