Výsledky hlasování na zasedání č. 201718 - 91. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.04.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 91.schůze rady města konané dne 25.04.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 0. - Schválení programu 91.schůze rady města konané dne 25.04.2017 10 10
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 43. - Projednání žádosti o podporu projektu Sváteční JARMARKY z programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko v rámci prioritní osy č. 4 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
6 51. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a "Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova" 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
7 53. - Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt "Domov pro seniory Hladnovská" 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
8 24. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 25. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 26. - Návrh na změnu ve složení komise pro majetek a hospodářskou správu rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 27. - Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících programech veřejné podpory - rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 50. - Návrh programu 26. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 10. 5. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 28. - Podnět občana statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 52. - Informace o zpětvzetí žaloby a o zastavení řízení 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 34. - Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
16 5.VZ - Veřejná zakázka "Historický víkend", poř. č. 35/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 1. - Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 29. - Návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod na realizaci stavby "Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 13.VZ - Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb pro projekty "Transformace Domova na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 4. - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "Lidé lidem 2017" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 6. - Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o prodloužení termínu čerpání poskytnutého účelového investičního příspěvku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
22 7. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změny účelových neinvestičních příspěvků schválených v roce 2016 na opravy v budově Divadla Antonína Dvořáka 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
23 39. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
24 55. - Rozšíření pracovní skupiny zabývající se vybudováním pietního místa obětem II. světové války a pamětní desky německým civilistům, kteří zahynuli v Internačním táboře Hanke v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, člen komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města)
25 38. - Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury města)
26 5. - Schválení objednávek v rámci akce "Ostrava v Praze" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
27 9. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
28 46. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na "Rekonstrukci a modernizaci cvičebních sálů včetně předsálí" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.)
29 10. - Návrh na souhlas s napojením stavby parkoviště ul. V. Jiříkovského - Kaminského, návrh na souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce obslužné plochy chodníků na ul. Vítkovická" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 11. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce chodníku na ul. Havlíčkovo nábřeží pod Sýkorovým mostem" a návrh na souhlas s provedením stavby "Úpravy a zpevnění svahu podél schodiště u Mundlochu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 12. - Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 13. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. a souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO pro společnost Alzheimercentrum Admin s.r.o. 10 10
(Pozn: Ing. Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 14. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 15. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 16. - Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Petřkovická) a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 17. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 18. - Návrh na souhlas s pořádáním běhu Trail Ostrava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 20. - Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 21. - Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 22. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 23. - Návrh na zrušení usnesení rady města, návrh záměru města propachtovat část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 35. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 36. - Návrh Dohody o skončení nájmu bytu, návrh Dohody o splátkách a uznání dluhu ke služebnímu bytu, ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 37. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 40. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s fyzickou osobou 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
46 41. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 8. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 30. - Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce v souvislosti s přeložkami elektroenergetických zařízení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. Klostermannova", poř.č. 52/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro realizaci stavby "Oprava vodovodu v ulici Hlubinská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací pro stavbu "Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská v Ostravě" (DÚR, DSP, PDS) včetně zajištění inženýrské činnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro přípravu stavby "Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka - 2. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Pustkovecká", poř. č. 047/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu (DÚR+IČ)", poř. č. 54/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava komunikací a zpevněných ploch - Černá louka", poř.č. 60/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 2. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry HDD jam "Odra 1 -výdušná a Odra 4 - výdušná" pro stavbu "Obchodně - průmyslový park v Ostravě - Přívoze" - SO 15.2 Teplovodní přípojka,k.ú. Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 47. - Návrh na sestavení grantové komise pro posuzování žádostí v rámci výběrového řízení Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
58 3. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
59 1.MZP - Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování dat z kamerových systémů uzavřené s PČR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 32. - Úpravy rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 42. - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 12.VZ - Veřejná zakázka "Online platební brána", poř. č. 85/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
63 44. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 18. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
64 49. - Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor ODIS s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
65 9.VZ - Veřejná zakázka "Kolejový absorbér hluku", poř. č. 250/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 45. - Kontrola plnění usnesení rady města za období leden - únor 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
67 33. - Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb Outsoucing telefonních služeb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 11.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy bývalé prodejny textilu v přístavbě Nové radnice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 48. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
70 10.VZ - Veřejná zakázka "Hybridní pošta", poř. č. 25/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)