Výsledky hlasování na zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 18.04.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 90. schůze rady města konané dne 18.04.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 53. - Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Energetické úspory - ZŠO, Zelená" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
4 68. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV." 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
5 54. - Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými nebo rekonstruovanými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na území městského obvodu Ostrava-Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
6 69. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
7 4.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 42. - Ukončení smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 2895/2016/MP/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 38. - Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a termín zápisu dětí do Firemní školky města Ostravy pro letní docházku 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, příspěvková organizace)
10 4. - Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 70. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 71. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 11.VZ - Veřejná zakázka "Koncept Muzea MHD - koordinátor", poř. č. 73/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 8. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
15 39. - Informace o konání XVII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-27.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
16 40. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
17 43. - Vystavení objednávky na nákup 26 ks lahví carbon kompozit pro jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy a objednávky na nákup 4 ks kompletních dýchacích přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Martinov 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
18 12. - Návrh na uzavření dohody o plné moci s náměstkem primátora statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 13. - Výzva k vydání výtěžku z dražby 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 41. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
21 63. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
22 67. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 120 000,- Kč. 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
23 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 11. - Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům, příspěvku a daru za účelem zabezpečení prevence kriminality 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 10. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
26 9. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek Ostrava, p.o.)
27 2.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury. Návrh na úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
28 3.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
29 48. - Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 56. - Zřízení pracovní skupiny rady města "Systém sdružených nákupů" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
31 15. - Návrh na souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení pro T-Mobile Czech Republic a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 16. - Návrh na zrušení usnesení č. 10420/RM0610/126 ze dne 30. 3. 2010 a návrh na souhlas se vstupem a umístění stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava pro obec Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 17. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného fyzickou osobu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 18. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými a právnickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 19. - Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a společnost OVA-RENT s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 20. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 21. - Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká průmyslová zóna "Nad Porubkou" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 23. - Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 24. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 25. - Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 26. - Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 27. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1745/2012/MJ se zájmovým sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 28. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 32. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 33. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 34. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 35. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
49 36. - Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 37. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
51 49. - Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová a Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 50. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN do pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Property, a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 57. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 58. - Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 169 včetně pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. a návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 59. - Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 60. - Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, souhlasy s užíváním veřejného prostranství v k.ú. Moravská Ostrava, souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 61. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 62. - Návrh na uzavření pachtovních smluv k pozemkům v k.ú. Hrabová a k.ú. Svinov. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 73. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 5. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Šilheřovická" a "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Autoservis" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 14. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 29. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky sítě elektronických komunikací společnosti ČD - TELEMATIKA,a.s. v souvislosti s realizací stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 30. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Stará Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 31. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 47. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova" v k.ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
66 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože" v městském obvodě Ostrava - Jih, ORG 4318. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka - 1.etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova", poř.č. 49/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu Husova 7 - PD", poř. č. 59/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 8.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa", poř. č. 63/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem v rámci stavby „Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 72. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
73 15.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba" 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
74 74. - Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
76 46. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí na realizaci projektů "Sadové úpravy, MŠO Hornická" a "Sadové úpravy hřbitova - Nová Ves u Ostravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
77 51. - Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt "Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 52. - Návrh dodatku č. 29 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
79 6.VZ - Nákup výpočetní techniky - 50 ks PC a 100ks monitorů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
80 12.VZ - Smlouva na rozšíření systému spisové služby o modul Hybridní pošta 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
81 13.VZ - Smlouva na poskytování služeb technické podpory provozu interního portálu pro správu identit se společností BCV Solutions s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
82 16.VZ - Smlouva na dodávku platebního portálu se spol. VERA 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
83 17.VZ - Smlouva na rozšíření systému Radnice VERA o modul Zpracování přestupků oznámených PČR 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
84 66. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
85 14.VZ - Veřejná zakázka "Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018", poř. č. 40/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
86 44. - Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Novojičínsko východ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
87 45. - Žádost DPO o zařazení dlouhodobých časových jízdenek, určených pro vítěze soutěží organizovaných společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a jednodenních jízdenek určených oficiálním návštěvám, jako bezplatnou přepravu schválenou statutárním městem Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
88 64. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádných vlaků po Ostravsko-karvinském revíru ve dnech 22. a 23. dubna 2017. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
89 65. - Dodatek č. 2 smlouvy příkazní 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
90 18.VZ - Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby "Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
91 2. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
92 6. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
93 7. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
94 1.VZ - Veřejná zakázka "Výměna EPS ve vícepodlažním výstavním pavilonu", poř. č. 36/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
95 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k výměně EZS ústředny Archivu města Ostravy, Špálova 19 v Ostravě - Přívoze 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
96 9.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace zeleně Karolina", poř. č. 46/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 1. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)