Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:18:12
bod č. 1. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06238/RM1418/90          .....             21

1) bere na vědomí

oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní XXXXX XXXXXXXXXXX, 
trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce 
přísedící zastupitelstvu města

06238/RM1418/90          .....             21

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro