Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:17:36
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace zeleně Karolina", poř. č. 46/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06237/RM1418/90          .....             84

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- sníží rozpočtová rezerva

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 1.462 tis. Kč


- zvýší běžné výdaje

na ORJ 136, § 3745, pol. 5169 o 1.462 tis. Kč


06237/RM1418/90          .....             84

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výsadbu stromů, keřů, trvalek, 
cibulovin a travin (dále jen "zeleň"), včetně 
dodání a zajištění následné 
péče o vysazenou zeleň po dobu tří let na pozemcích parc. 
č. 3380/13, 276/11, 4246/9, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - 
Prostřední Suchá

IČO: 47676175


za cenu nejvýše přípustnou 1.419.434,59 Kč bez DPH


06237/RM1418/90          .....             84

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro