Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:16:45
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka "Výměna EPS ve vícepodlažním výstavním pavilonu", poř. č. 36/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06235/RM1418/90          .....             84

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120

 na § 6409, pol. 5901 o částku 1.146 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 136

 na § 3639, pol. 5171 o částku 1.146 tis. Kč


06235/RM1418/90          .....             84

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výměnu elektronické 
požární signalizace ve vícepodlažním 
výstavním pavilonu "A" v areálu 
výstaviště Černá louka, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:


TEMAR spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, Mor. 
Ostrava

IČO: 60318929


za cenu nejvýše přípustnou 946.449,- Kč bez DPH


06235/RM1418/90          .....             84

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro