Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:16:21
bod č. 7. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06234/RM1418/90          .....             84

1) souhlasí

a)  jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní 
 pozemek  parc. č. 495/1 ? ostatní plocha, silnice v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby ?Ostrava 385/11 Vodafone, příp. NNk? na 
pozemku parc. č. 385/11 ? zahrada v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro žadatele: 
firmu Ing. Jan Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01  Frýdek - Místek, IČO: 
47195355
b)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní 
pozemek parc. č. 3188 ? ostatní plocha, manipulační plocha  v k.ú. Martinov ve 
Slezsku, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby ?Novostavba rodinného 
domu? na pozemku parc. č. 3205/13 ? orná půda v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec 
Ostrava, pro žadatele a investora stavby: XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX
 

06234/RM1418/90          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 
1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 21.04.2017
06234/RM1418/90          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 21.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro