Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:15:53
bod č. 6. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06233/RM1418/90          .....             84

1) souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin, a to:


a) 1 ks jírovec o obvodu kmene 229 cm,

1 ks lípa o obvodu kmene 219 cm,

oba rostoucí na pozemku parc. č. 522 – ostatní plocha, 
silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava – dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,


b) 1 ks smrk o obvodu kmene 110 cm,

rostoucí na pozemku parc. č. 1223 – orná půda v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu,


c) 5 ks jasan o obvodech kmenů 114 cm, 101 cm, 127 cm, 118 cm a 102 cm,

vše rostoucí na pozemku parc. č. 438/5 – ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to v souvislosti s 
přípravou investičního záměru stavby „Rekonstrukce 
chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul. 
Muglinovská“, pro investora stavby: Statutární město 
Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, 
Těšínská 35, 710 16 Ostrava – dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu.


06233/RM1418/90          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy zajistil vyhotovení 
žádostí o zahájení řízení o 
povolení kácení dřevin a vydání 
rozhodnutí příslušným správním 
orgánem dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a sdělení o 
vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s 
podáním žádosti o povolení kácení 
dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1c) tohoto usnesení    
 

 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 21.04.2017
06233/RM1418/90          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 21.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro