Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:14:55
bod č. 18.VZ - Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby "Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06231/RM1418/90          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti 
stavby "Zahloubení ul. Bohumínské v úseku 
Dědičná - Těšínská" za cenu 295 000,- bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi 
Statutárním městem Ostrava a společností SAMSON Praha 
spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha 1, IČO 48539589


06231/RM1418/90          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100            o 360 
tis. Kč


z v ý š í


kapitálové výdaje


§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                         
      o 360 tis. Kč


06231/RM1418/90          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro