Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:13:59
bod č. 64. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádných vlaků po Ostravsko-karvinském revíru ve dnech 22. a 23. dubna 2017.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06229/RM1418/90          .....             09

1) rozhodla
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 40 574 Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 
05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 
42 Těrlicko, na vypravení mimořádných vlaků po 
Ostravsko-karvinském revíru ve dnech 22.4. a 23.4. dubna 2017,


b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu,


06229/RM1418/90          .....             09

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


s n í ž í:


investiční transf. ostat. přísp. organizacím


na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100          o 41 
tis. Kč


z v ý š í:


neinvestiční transfery spolkům


na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                       
      o 41 tis. Kč


 


06229/RM1418/90          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro