Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:11:06
bod č. 14.VZ - Veřejná zakázka "Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018", poř. č. 40/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06226/RM1418/90          .....             07

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, v platném znění, na 
provedení přezkoumání hospodaření 
statutárního města Ostravy za roky 2017 a 2018 v rozsahu dle 
předloženého materiálu


06226/RM1418/90          .....             07

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení
členové:


1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní

3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu
náhradníci:


1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu


06226/RM1418/90          .....             07

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení:


členové:


1. doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - náměstkyně 
primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Renata Gembíková - odbor interního auditu a 
kontroly

4. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí
náhradníci:


1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora

3. Mgr. Karolína Huberová - odbor interního auditu a 
kontroly

4. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí


06226/RM1418/90          .....             07

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 29.09.2017
06226/RM1418/90          .....             07

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 29.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro