Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:07:28
bod č. 16.VZ - Smlouva na dodávku platebního portálu se spol. VERA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06223/RM1418/90          .....             83

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na dodávku programového vybavení 
se spol. VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO: 62587978 za cenu nejvýše přípustnou 286 580,- Kč bez 
DPH dle přílohy č.1 předoženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro