Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:05:09
bod č. 51. - Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt "Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06218/RM1418/90          .....             80

1) rozhodla
o použití finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy Magistrátem města Ostravy, odborem 
ochrany životního prostředí ve výši 205.000 Kč na 
předfinancování projektu "Likvidace nepotřebných 
hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves" dle důvodové 
zprávy tohoto materiálu


06218/RM1418/90          .....             80

2) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Likvidace 
nepotřebných hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves" 
ke spolufinancování z Národního programu 
Životní prostředí v rámci vyhlášené 
výzvy Ministerstva životního prostředí č. 12/2016


06218/RM1418/90          .....             80

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy-odboru životního prostředí

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony 
spojené s přípravou projektu "Likvidace nepotřebných 
hydrogeologických vrtů Ostrava-Nová Ves" dle bodu 2) tohoto 
usnesení 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 28.04.2017
06218/RM1418/90          .....             80

4) schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory z 
Národního programu Životní prostředí na realizaci 
projektu "Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů 
Ostrava-Nová Ves" v rámci vyhlášené 
výzvy Ministerstva životního prostředí č. 12/2016


06218/RM1418/90          .....             80

5) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního 
prostředí

zajistit podání žádosti o podporu pro projekt 
"Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů 
Ostrava-Nová Ves" dle podu 4) tohoto usnesení v souladu s 
podmínkami vyhlášené výzvy Ministerstva 
životního prostředí č. 12/2016


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 28.04.2017
06218/RM1418/90          .....             80

6) souhlasí
aby firma, která bude na základě veřejné zakázky 
realizovat projekt "Likvidace nepotřebných hydrogeologických 
vrtů Ostrava-Nová Ves" vstupovala na níže uvedené 
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
prováděla práce v souvislostí s likvidací vrtů, v 
souladu § 14 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů


- pozemky parc. č. 351/12, 351/1, 433/23, 317/16, 330/1, 330/4 v k.ú. 
Zábřeh-Hulváky


- pozemky parc. č. 212/1, 578/1, 570/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy


- pozemky parc.č. 1001/2, 859/4, 1390, 88/1 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro