Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:57:27
bod č. 15.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba"
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06214/RM1418/90          .....             89

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 
"areál Vozovny 19/2016, Ostrava - Poruba"


se zhotovitelem: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.


IČO: 05725674


za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH + 
příslušná sazba DPH dle platných 
právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro