Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:53:53
bod č. 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem v rámci stavby „Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06212/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
výkon činnosti technického dozoru stavebníka, 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a odborného 
dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem v 
rámci stavby „Odvodnění pozemku cvičné louky pro 
hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích" se 
zhotovitelem 


MEDEXIM Ostrava s.r.o.

Nad Ostravicí 1008/16, 710 00 Ostrava, IČ: 60777621

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro