Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:53:20
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa", poř. č. 63/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06211/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby "Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice - 2. etapa", v k.ú. Slezská Ostrava a 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu


06211/RM1418/90          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční


 


06211/RM1418/90          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s.

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


 


náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní


 


06211/RM1418/90          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2017
06211/RM1418/90          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí 
o námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro