Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:52:46
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu Husova 7 - PD", poř. č. 59/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06210/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby a plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 
stavbu "Změna funkčního využití domu č.p. 1591, Husova 7, 
Ostrava" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:


ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava

IČO: 25858343


za cenu nejvýše přípustnou 930.000,-- Kč bez DPH
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro