Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:52:23
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova", poř.č. 49/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06209/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby "Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a 
Hulváky, SO 06 ul. Kollárova" v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava dle předloženého 
materiálu


06209/RM1418/90          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení:


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční


06209/RM1418/90          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení:


členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s.

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


náhradníci:  

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s.

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní


06209/RM1418/90          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit všechny 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.08.2017
06209/RM1418/90          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro