Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:51:21
bod č. 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože" v městském obvodě Ostrava - Jih, ORG 4318.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06207/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy příkazní na zajištění 
výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci 
"Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože" v městském 
obvodě Ostrava - Jih, ORG 4318, za cenu nejvýše přípustnou 
249 000,- Kč bez DPH, mezi Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společností:


ČECH - ENGINEERING, a.s., IČO: 25394983, se sídlem 
Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava,


 


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro