Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:50:47
bod č. 47. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova" v k.ú. Moravská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06206/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
a společností KR Ostrava a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava, IČO 25890981 na realizaci stavby "Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova", dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro