Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:49:43
bod č. 30. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Stará Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06204/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Stará 
Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D" mezi vlastníkem:XXXXXXXX 
XXXXXXX,XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXaoprávněným:statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem 
bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 574/1 v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06204/RM1418/90          .....             05

2) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Stará 
Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D" mezi vlastníkem:XXX 
XXXXXX,XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXaoprávněným:statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem 
bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.1132 v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

06204/RM1418/90          .....             05

3) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Stará 
Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D" mezi vlastníkem:XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXaoprávněným:statutární město 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude 
zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1910, parc.č. 1902/1 a parc.č. 
1070/2  v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

06204/RM1418/90          .....             05

4) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Stará Bělá - 
Propojení stávající kanalizace na sběrač D" 
mezi povinným:

Moravskoslezský kraj,

28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací

Úprkova 795/1, 702 23

IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 3815/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro