Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:48:43
bod č. 14. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06202/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 
1821/2016/OI/VZKÚ ze dne 11.7.2016 na realizaci stavby Rekonstrukce 
dmýchadel ÚČOV se zhotovitelem


ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00, IČO 
00219169

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro