Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:48:18
bod č. 5. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Šilheřovická" a "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Autoservis"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06201/RM1418/90          .....             05

1) projednala
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 
dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 39 
204,- Kč


06201/RM1418/90          .....             05

2) rozhodla
o přijetí nedokončenéhodlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru v celkové 
pořizovací hodnotě 39 204,- Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06201/RM1418/90          .....             05

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést 
zaúčtován přijaté pořizovací hodnoty 39 204,- Kč do 
evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 19.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro