Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:47:25
bod č. 73. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06200/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu 29 dnů, a 
to od účinnosti této smlouvy, s Českou republikou - 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se 
sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


 


06200/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
o záměru města vypůjčit níže uvedené věci z majetku 
statutárního města Ostravy, a to:


- část pozemku p. p. č. 799/6 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 226 m2, a to budovu bez č. p./č. ev. (hangár pro 
vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto pozemku, 
část pozemku p. p. č. 766/4 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 273 m2, a to budovu bez č. p./č. ev. (hangár pro 
vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto pozemku, 
část pozemku p. p. č. 4494 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1 m2, a to budovu bez č. p./č. ev. (hangár 
pro vrtulníky) v rozsahu v jakém je umístěna na tomto 
pozemku, uvedené části těchto pozemků jsou v geometrickém 
plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru 
nemovitostí, nově označené jako p. č. st. 6628, a část 
pozemku p. p. č. 801/39 orná půda o výměře 15 m2, a to budovu 
bez č. p./č. ev. (hangár pro vrtulníky) v rozsahu v jakém 
je umístěna na tomto pozemku, předmětná část tohoto 
pozemku je v geometrickém plánu č. 3367-6/2017, dosud 
nezapsaném v katastru nemovitostí, nově označena jako p. č. st. 
6629 (budova bez č. p./č. ev. - hangár pro vrtulníky se 
skládá ze dvou částí – vlastní haly 
hangáru a dvoupodlažního zázemí a je dosud 
nezapsaná v katastru nemovitostí), vše v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava


- teplovodní přípojku umístěnou v pozemcích p. p. 
č. 766/4 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 799/6 
ostatní plocha, jiná plocha, v geometrickém plánu 
č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, nově 
označen jako p. p. č. 766/36, vše v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava,


- podzemní nádrž pohonných hmot umístěnou v pozemku 
p. p. č. 766/4 ostatní plocha, jiná plocha, v geometrickém 
plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v katastru 
nemovitostí, nově označen jako p. p. č. 766/36, vše v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,


dle zákresu v územní informaci, která je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu a dle 
geometrického plánu č. 3367-6/2017, dosud nezapsaném v 
katastru nemovitostí, který je přílohou č. 3 
předloženého materiálu,


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


 


 
 


 


  


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro