Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:46:57
bod č. 62. - Návrh na uzavření pachtovních smluv k pozemkům v k.ú. Hrabová a k.ú. Svinov.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06199/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k následujícím pozemkům v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava,
- parc. č. 1882/2 ? ostatní plocha, ostatní komunikace,- parc. č. 1899/9 ? orná 
půda,- parc. č. 1899/3 ? orná půda,- parc. č. 1884/1 ? orná půda,- parc. č. 
1884/2 ? orná půda,
s pachtýřem XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX
na dobu neurčitou od 1. 5. 2017,
za pachtovné  0,1 Kč/m2 /pachtovní rok, to je v celkové výši ve výši 5.263 
Kč/pachtovní rok,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06199/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu a dohodu o 
úhradě za bezesmluvní užívání

k následujícím pozemkům v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava,

- parc. č. 2288/1 – orná půda,

- parc. č.  2280 – orná půda,


s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 
009, sídlo K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava,


na dobu neurčitou od 1. 5. 2017,


za pachtovné 0,25 Kč/m2 /pachtovní rok, to je v celkové 
výši 5.732 Kč/pachtovní rok,


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro