Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:46:29
bod č. 61. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06198/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu zvláštního 
určení bezbariérového  charakteru č.XX v bytovém domě č.p. 3033, který je 
součástí pozemku                 parc.č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
s žadatelem
XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX
na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018,
za měsíční nájemné ve výši 2.491,-Kč,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro