Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:45:58
bod č. 60. - Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, souhlasy s užíváním veřejného prostranství v k.ú. Moravská Ostrava, souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06197/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 3550/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,

o výměře 33 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro 
umístění letní zahrádky u provozovny,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


06197/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
s užíváním veřejného prostranství, 
části pozemku parc.č. 405/1, ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 21,6 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro 
uložení stavebního materiálu,


žadatel Eden Gelati s.r.o., sídlo Gurt'jevova 1648/3, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO: 056 57 491


dle přílohy 3 předloženého materiálu


06197/RM1418/90          .....             08

3) souhlasí
s užíváním veřejného prostranství, 
části pozemku parc.č. 436, zastavěná plocha a 
nádvoří, zbořeniště, o výměře 36 m2, k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro postavení stanu v 
rámci akce NN Night Run a Avon Běh 2017,


žadatel Event Media s.r.o., sídlo Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 
24269573,


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


06197/RM1418/90          .....             08

4) souhlasí

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. X v 1. NP bytového domu 
č.p. 3030, který je součástí pozemku parc.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č.or. 96, Ostrava-Bělský Les,
mezi nájemcem XXXX XXXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX a podnájemcem XXXXXXX XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXX 
XXX XX XXXXXX, od 1.5. 2017 do 30. 4. 2018,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro