Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:45:28
bod č. 59. - Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06196/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k pozemkům v 
k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:


- parc. č. 893/1 - trvalý travní porost

- parc. č. 893/15 - trvalý travní porost

- parc. č. 893/74 - trvalý travní porost

- parc. č. 893/150 - trvalý travní porost


s AGRO Stará Bělá spol. s r. o., se sídlem Blanická 
252/172, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 607 77 893


k užívání a požívání, k 
sekání trávy a sušení sena, v souladu se 
současným způsobem využití - sečené louky


za pachtovné ve výši 0,10,- Kč/m2/pachtovní rok, 
tj. 1.062,90 Kč pachtovní rok, na dobu neurčitou


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06196/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce 
částí pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, a to části A o výměře 20 m2 a 
části B o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava


s Komunistickou stranou Čech a Moravy, se sídlem Praha - Nové 
Město, Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, IČO 004 96 936


za účelem pořádání prvomájových oslav 
(atrakce pro děti, stánky s peticí a reklamními předměty)


na dobu určitou 1. 5. 2017


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro