Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:44:31
bod č. 57. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06194/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s darováním pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:


- pozemku parc. č. 3589/45

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

a

- pozemku parc. č. 3589/50

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. 
října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupenému Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, 
Ostrava


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


06194/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava


od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se 
sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00, Ostrava


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


06194/RM1418/90          .....             08

3) rozhodla
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
umístění:


- kanalizace DN 500, vodovodního řadu DN 250, kabelového 
vedení veřejného osvětlení a kabelového 
vedení světelného signalizačního zařízení k 
pozemku parc. č. 3589/45 - ostatní plocha, silnice v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem:


Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 
Ostrava, IČO 708 90 692,

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, Ostrava, IČO 000 95 711


za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření 
darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


06194/RM1418/90          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení k 
rozhodnutí zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro