Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:44:02
bod č. 50. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN do pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Property, a. s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06193/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x 
VN do částí pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 233/80 - orná půda,

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:


CTP Property, a. s.

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 264 14 101


v rámci stavby "CTPark Ostrava, Objekt 03 - přípojka 
VN"


 


06193/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržbu podzemního kabelového 
vedení 2x VN k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 233/80 - orná půda,

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným:


CTP Property, a. s.

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 14 101


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 


 


06193/RM1418/90          .....             08

3) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
částem pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:


parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 36,28 m2

parc. č. 233/80 - orná půda o výměře 10,90 m2

parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
11,50 m2


s CTP Property, a. s.

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 14 101


za účelem vybudování inženýrské sítě 
- podzemního kabelového vedení 2x VN v rámci stavby 
"CTPark Ostrava, Objekt 03 - přípojka VN"


za nájemné ve výši 16,- Kč/m2/rok, tj.940,- Kč 
ročně


nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne 
účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků 
zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako 
oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2020


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro