Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:43:20
bod č. 49. - Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová a Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06192/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 
724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 228 85 412


přenechal do vypůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, včetně hřiště pro kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 
3628/6 

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt 
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 3628/2 - zastavěná 
plocha a nádvoří


v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ 
ze dne 26. 6. 2012


Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 
751 03 Brodek u Přerova, IČO 718 17 433, za účelem lunaparkové 
činnosti v termínu 8. 5. - 15. 5. 2017


06192/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout částí pozemku parc. č. 342/2 - 
ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 1,2 m2, 
část B o výměře 25 m2 a část C o výměře 29,6 m2 v 
k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


06192/RM1418/90          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro