Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:41:11
bod č. 36. - Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06191/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku parc. 
č. 105/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava
založeného nájemní smlouvou ev. č. 0527/2007/MJ ze dne 28. 3. 2007
s nájemcem XXXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXXX
k 20. 4. 2017
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

06191/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části 
pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 156 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, se sídlem 
Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 476 72 234


za účelem pořádání veřejně prospěšné 
vzdělávací akce "Spolu proti melanomu"


na dobu určitou, od 22. 5. 2017 do 23. 5. 2017


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro