Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:40:37
bod č. 35. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06190/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města směnitníže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:- pozemek p.p.č. 526/51- pozemek p.p.č. 
526/52- pozemek p.p.č. 526/53- pozemek p.p.č. 526/57- pozemek p.p.č. 526/59- 
pozemek p.p.č. 526/64 
za 
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  ve vlastnictví 
VÍTKOVICE ARÉNY, a.s., Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to:- 
pozemek p.p.č. 553/82- pozemek p.p.č. 553/83- pozemek p.p.č. 553/84
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv 
tento záměr zrušit
 

06190/RM1418/90          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat


část pozemku p.p.č. 251/8 - ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 96 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 5/1 předloženého materiálu


06190/RM1418/90          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro