Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:38:48
bod č. 34. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06189/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 990/2, zast. 
plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, jehož součástí je budova č.p. 1800, prostory 
sloužící podnikání v 1. nadzemním 
podlaží, a to:

kancelářské a provozní místnosti

č. 1.01 samoobslužná zóna    o výměře  15,88 m2

č. 1.02 bankomatová místnost o výměře   4,97 m2

č. 1.03 bankovní dvorana     o výměře 136,50 m2

č. 1.04 trezor               o výměře   8,09 m2

č. 1.05 zázemí              o výměře  26,90 
m2

č. 1.06 kancelář VOT        o výměře  13,50 m2

č. 1.07 kancelář kouči        o výměře 19,30 m2

č. 1.12 technologická místnost o výměře  3,58 m2

č. 1.16 kancelář kouči       o výměře  45,10 m2

ostatní místnosti

č. 1.08 denní místnost       o výměře  17,57 m2

č. 1.09 umývárna           o výměře   3,44 m2

č. 1.10 WC                o výměře   1,29 m2

č. 1.11 WC                o výměře   1,35 m2

č. 1.13 umývárna           o výměře   2,33 m2

č. 1.14 WC+úklidová místnost o výměře   2,41 m2

č. 1.15 WC                o výměře   1,79 m2,


a to formou změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
26.8.1993, ve znění dodatků č. 1 a 2 a to tak, že se:

- mění předmět nájmu 

- mění inflační doložka

- upravuje výše nájemného z částky 
"218.930,- za rok" na částku " 379.550,40 Kč/ročně"

- upravují práva a povinnosti smluvních stran

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro