Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:38:10
bod č. 33. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06188/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke "Smlouvě o 
výpůjčce" ev. č. 3028/2011/MJ ze dne 23.12.2011, ve znění 
dodatku č. 1, zavřené s právnickou osobou

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.,

se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 286 59 392,

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06188/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
že město nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 
3630/22, ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, o výměře 12,24 m2 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro